WŁOCŁAWSKI KATALOG BIZNESOWY Firmy w jednym miejscu

wtorek, 21 maja 2024

Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z
WŁOCŁAWSKIEGO KATALOGU BIZNESOWEGO


Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin korzystania z Włocławskiego Katalogu Biznesowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Włocławskiego Katalogu Biznesowego, zwanego dalej WKB

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1) Włocławskim Katalogu Biznesowym - rozumie się przez to usystematyzowaną alfabetycznie bazę firm dostępną ze strony UM Włocławek (um.wloclawek.pl),

2) Właścicielu Włocławskiego Katalogu Biznesowego - rozumie się przez to Urząd Miasta Włocławek,

3) Użytkowniku - rozumie się przez to każdą osobę odwiedzającą Włocławski Katalog Biznesowy, zarówno dokonującą wpisu, jak i korzystającą z przeglądania,

4) Wpisie - rozumie się przez to dane firmy wprowadzone do Włocławskiego Katalogu Biznesowego przez Użytkownika.

§ 3


1. Zamieszczanie wpisu/zmiany wpisu we WKB oraz korzystanie z informacji w nim zawartych jest bezpłatne.

2. Zamieszczenia wpisu/zmiany wpisu dokonuje samodzielnie Użytkownik

3. Zamieszczanie wpisu/zmiany wpisu jest dobrowolne

4. Użytkownik zamieszczając wpis/zmianę wpisu w WKB oświadcza tym samym, że informacje zawarte we wpisie są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w WKB oraz przetwarzanie (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997).

5. Przed przystąpieniem do korzystania z WKB Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązującego regulaminu i w pełni go akceptuje.

6. Wpis/zmiana wpisu będzie umieszczana we WKB w ciągu 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia wpisu przez Użytkownika, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Właściciela WKB pod względem jego zgodności z Regulaminem

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika dokonującego wpisu/zmiany wpisu do WKB1. Użytkownik jest odpowiedzialny na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz karnego za treść zamieszczonego wpisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a) nie używania we wpisie do WKB słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także do nie obrażania osób trzecich,
  b) nie korzystania z WKB w sposób naruszający polskie prawo, postanowienia regulaminu, normy społeczne i obyczajowe, czyli m.in. nie działania na szkodę WKB ani innych Użytkowników


3. Użytkownik ma prawo do:

  a) wglądu i samodzielnego wnoszenia poprawek do swojego wpisu.
  b) edycji lub usuwania swojego wpisu,

§ 5

Prawa i obowiązki Właściciela WKB.

Właściciel WKB zastrzega sobie prawo do:1. usuwania lub edycji wpisów bez powiadomienia o tym Użytkowników, w szczególności, gdy:
  a) wpisy tej samej firmy powtarzają się,
  b) Użytkownik po powtórnym wezwaniu do skorygowania wpisu w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do polecenia,
  c) nazwa firmy, dane adresowe lub opis są pisane w całości wielkimi literami,
  d) nazwa firmy lub nazwisko właściciela poprzedzone są znakami literowymi lub graficznymi nie mającymi związku z nazwa lub nazwiskiem, powodującymi umieszczenie wpisu w miejscu nieodpowiednim alfabetycznie,
  e) wpis narusza regulamin lub prawo (w tym prawo autorskie i prawa osób trzecich) lub zawiera słowa lub treści uznane powszechnie za obraźliwe lub nieetyczne.
2. okresowego wyłączania WKB lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,

3. blokowania lub usuwania kont Użytkowników naruszających regulamin lub przepisy prawa.

§ 6

Zakres odpowiedzialności Właściciela WKB1. Właściciel WKB nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) aktualność zamieszczanych informacji,
  2) za straty Użytkowników spowodowane wykorzystywaniem tych informacji,
  3) szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
  4) treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
  5) przerwy w działaniu WKB i jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z niego, w szczególności za skutki:
   a) działania hackerów i złodziei,
   b) sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmów, burzy,
   c) wydarzeń niezawinionych przez Właściciela WKB,


2. skutki niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika, w szczególności udostępnienia hasła osobom trzecim lub niedostatecznej ochrony swojego hasła.

§ 7

Postanowienia końcowe

W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań nie zakazanych w regulaminie, a uznanych przez Właściciela WKB za niewłaściwe lub niepożądane, Właściciela WKB zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.